Polítiques de Privacitat

El present document és redactat seguint escrupolosament el nou RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i que s’acumula a la Llei orgànica de Protecció de Dades espanyola. Aquest Reglament entra en vigor el 25 d’abril del 2018 i és d’obligat compliment en tota la Comunitat Europea.

Tenint en compte que qualsevol web amb seu social i/o fiscal a Espanya té caràcter de comerç electrònic ja que es considera com a tal qualsevol web o portal en general que sigui capaç de comunicar a l’usuari amb el propietari de l’espai.

1. DADES IDENTIFICATIVES:

Aquest domini (lasbrasascalafell.com) pertanyen en el seu conjunt a Manuel Álvarez (d’ara endavant “lasbrasascalafell.com”), amb domicili a aquest efecte en Carrer Montserrat de Calafell (43820) Tarragona Correu electrònic de contacte: lasbrasascalafell@gmail.com.

Miguel Pujante Marco (d’ara endavant “calafellonfire”) és el responsable únic del tractament i custòdia de qualsevol dada (personal o empresarial) que es recopili en qualsevol de les web que responen als dominis esmentats. Es responsabilitza de la seva protecció posant en marxa qualsevol eina necessària per a preservar aquestes dades de qualsevol intrusió humana (o mecànica).

En tot moment podrà indicar a “lasbrasascalafell.com” el seu interès a modificar o eliminar les seves dades de les bases de dades comercials enviant un correu electrònic a lasbrasascalafell@gmail.com. En un termini no superior a 24 hores executarem les seves demandes.

Hem triat un procediment manual per a aquesta operativa ja que donat el caràcter del nostre espai no fem una recopilació exhaustiva de dades i d’aquesta manera minimitzem errors i verifiquem que es compleixen els seus requisits.

Condicions del dret a l’oblit: Segons la legislació vigent a Espanya, les dades fiscals han de mantenir-se i no poden ser eliminats. És per aquesta raó que si hem tingut una relació client-proveïdor el nostre sistema de gestió de facturació i comptabilitat mantindrà les seves dades almenys durant cinc anys. Si sol·licita el seu dret a l’oblit eliminarem les seves dades de qualsevol base de dades dels departaments de màrqueting, comercial o fidelització i aquestes mai estan combinades amb les d’administració.

2. USUARIS:

L’accés i/o ús d’aquest portal de “lasbrasascalafell.com” atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Si en algun cas pensa que no comprèn alguna part d’aquestes polítiques li preguem encaridament se serveixi abandonar el portal.

3. ÚS DEL PORTAL:

“lasbrasascalafell.com” proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a “lasbrasascalafell.com” o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta.

Així mateix l’USUARI manté en tot moment el dret a rectificació o oblit de les seves dades enviant un email a lasbrasascalafell@gmail.com.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que “lasbrasascalafell.com” ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de “lasbrasascalafell.com” , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
(iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. “lasbrasascalafell.com” es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, “lasbrasascalafell.com” no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

“lasbrasascalafell.com” es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de les persones.

4. PROTECCIÓ DE DADES:

“lasbrasascalafell.com” compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a “lasbrasascalafell.com”, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Així mateix, “lasbrasascalafell.com” web informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

“lasbrasascalafell.com” per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de lasbrasascalafell.com o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de “lasbrasascalafell.com” . L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de «lasbrasascalafell.com”. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de “lasbrasascalafell.com”

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

“lasbrasascalafell.com” no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

7. MODIFICACIONS:

“lasbrasascalafell.com” es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

8. ENLLAÇOS:

En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, “lasbrasascalafell.com” no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas “lasbrasascalafell.com” assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ:

“lasbrasascalafell.com” es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de pre-avís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. GENERALITATS:

“lasbrasascalafell.com” perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

“lasbrasascalafell.com” podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entri “lasbrasascalafell.com” i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Tarragona.

 

×

Cuinem per tu El Vendrell

× WhatsApp